2016 11 11 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, siek­ta ori­ga­mių lanks­ty­mo re­kor­do. Akcija  „Dau­giau­sia lanks­ti­nių lanks­ty­to­jų“ bu­vo pradėtas šešis mėnesius truksiantis respublikinis projektas „Wabi – sabi tobulumas netobulume“.  Projektinėmis veiklomis Lietuvos moksleiviai skatinami su­si­pa­žin­ti su Ja­po­ni­jos kul­tū­ra. Šiaulių sporto gimnazijos auklėtiniai kartu su mies­to bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų 8–12 kla­sių mo­ki­niais lankstydami lotoso žiedus siekė bendro Lietuvos rekordo.