2017-04- 21 Šiaulių sporto gimnazijoje vyko metodinė – praktinė mokytojų ir mokinių

konferencija ,,Karjera šiandien: mokytojų ir mokinių požiūris,“ skirta šiuolaikinių ugdymo karjerai

aktualijų ir perspektyvų aptarimui bei gerosios patirties bendrojo ugdymo mokyklų veikloje

sklaidai. Suvokimu ir patirtimis apie karjeros sampratos raidą, karjeros ugdymą ir profesijų pasaulio

įvairovę bei būtinybę jį pažinti savo žodiniuose, stendiniuose ir video pranešimuose dalinosi Šiaulių

suaugusiųjų mokyklos, Šiaulių S. Sondeckio gimnazijos, Didždvario gimnazijos, Šiaulių sporto

gimnazijos, Gegužių ir ,,Romuvos“ progimnazijų, Šiaulių sanatorinės mokyklos, Šiaulių profesinio

rengimo centro mokytojai, mokiniai ir pagalbos mokiniui specialistai.