Trys Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nės ta­po Lie­tu­vos jau­nu­čių mo­te­rų im­ty­nių čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jo­mis: Ves­ti­na Da­ni­se­vi­čiū­tė svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 50 kg, Ga­bi­ja Di­ly­tė – iki 54 kg, Gab­rie­lė Di­ly­tė – iki 63 kg. Liand­ra Ska­ru­ly­tė svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 54 kg lai­mė­jo bron­zos me­da­lį, o Lu­ka Sta­ne­ly­tė svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 50 kg li­ko ket­vir­ta.
Šiau­lių im­ty­ni­nin­kių ko­man­da ko­man­di­nė­je įskai­to­je ta­po nu­ga­lė­to­ja, ant­ra vie­ta ati­te­ko Kau­no at­le­tėms…