Informacija apie Gimnazijos darbuotojų darbo užmokestį

Informacija apie Gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. VIII-1524 patvirtintu „Lietuvos Respublikos
teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu“ (Žin., 2000, Nr.10-236)
ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų
reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“
(Žin., 2003, Nr. 38-1739).

Pareigybės pavadinimas
Darbuotojų skaičius
2019 m.
2020 m. I ketv.
2020 m. II ketv.
Direktorė12032,782468,932468,93
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
31405,881680,871680,87
Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogė, socialinis pedagogas)
2
1048,381209,121209,12
Mokytojas (mokytojas, vyr. mokytojas, metodininkas)
27824,48827,52827,52
Treneris
27981,141043,061043,06
Vyr. buhalterė, apskaitos darbuotoja, buhalterė
2 / 3
1060,341060,341060,34
Raštinės vedėja, sekretorius
2
815,91993,69993,69
Vyr. auklėtojas, auklėtojas
9850,84849,51849,51
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reiklamas, bibliotekos vedėja
2
799,261118,211118,21
Inžinierius kompiuterininkas, kineziterapeutė, bendrabučio administratorė, vairuotojas
4
683,65891,81891,81
Naktinės auklės, darbininkas, kiemsargis, budėtojas, sandėlininkė, valytojos
20/22
555607607