Informacija apie Gimnazijos darbuotojų darbo užmokestį

Informacija apie Gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. VIII-1524 patvirtintu „Lietuvos Respublikos
teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu“ (Žin., 2000, Nr.10-236)
ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų
reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“
(Žin., 2003, Nr. 38-1739).

Pareigybės pavadinimasDarbuotojų skaičius2016 m.2017 m. I ketv.2017 m. II ketv.2017 m. III ketv.2017 m. IV ketv.
Direktorė11235,051235,841235,841235,841235,84
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui3920,97981,80981,80981,80981,80
Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogė, socialinis pedagogas)2610,60632,93632,93632,93632,93
Mokytojas24557,75592,94592,94540,53540,53
Treneris 26621,02636,47636,47667,42667,42
Vyr. buhalterė, apskaitos darbuotoja2630,44678,60763,42763,42763,42
Raštinės vedėja, sekretorius2405,75467,20535,05535,05535,05
Vyr. auklėtojas, auklėtojas8603,94624,62661,92624,92624,92
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams1461,50507,65507,65507,65507,65
Inžinierius kompiuterininkas, kineziterapeutė, bendrabučio administratorė3421,86435,44435,44435,44435,44
Vairuotojas1380570,29570,29570,29570,29
Naktinės auklės, darbininkas, kiemsargis, budėtojas, sandėlininkė, valytojos20365,00380,00380,00380,00380,00