Informacija apie Gimnazijos darbuotojų darbo užmokestį

Informacija apie Gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. VIII-1524 patvirtintu „Lietuvos Respublikos
teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu“ (Žin., 2000, Nr.10-236)
ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų
reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“
(Žin., 2003, Nr. 38-1739).

Pareigybės pavadinimas
Darbuotojų skaičius
2018 m.2019 m. I ketv.
2019 m. II ketv.
2019 m. III ketv.
Direktorė11254,781864,942032,782032,78
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
3996,401286,311286,311405,88
Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogė, socialinis pedagogas)
2
650,571048,381048,381048,38
Mokytojas (mokytojas, vyr. mokytojas, metodininkas)
26/25
602,38779,86779,86824,48
Treneris
28649,35970,76981,14981,14
Vyr. buhalterė, apskaitos darbuotoja, buhalterė
2 / 3
819,851070,441060,341060,34
Raštinės vedėja, sekretorius
2
624,91815,91815,91815,91
Vyr. auklėtojas, auklėtojas
8
660,77909,49909,49850,84
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reiklamas, bibliotekos vedėja
2
612,15799,26799,26799,26
Inžinierius kompiuterininkas, kineziterapeutė, bendrabučio administratorė, vairuotojas
4
486,36683,65683,65683,65
Naktinės auklės, darbininkas, kiemsargis, budėtojas, sandėlininkė, valytojos
20/22
400555555555