Informacija apie Gimnazijos darbuotojų darbo užmokestį

Informacija apie Gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. VIII-1524 patvirtintu „Lietuvos Respublikos
teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu“ (Žin., 2000, Nr.10-236)
ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų
reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“
(Žin., 2003, Nr. 38-1739).

Pareigybės pavadinimas
Darbuotojų skaičius
2017 m.
2018 m. I ketv.
2018 m. II ketv.
2018 m. III ketv.
2018 m. IVketv.
Direktorė11235,84
1254,78
1254,78
1254,78
1254,78
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
3981,80
1000,37
1000,37
996,40996,40
Pagalbos mokiniui specialistai (spec. pedagogė, socialinis pedagogas)
2
632,93
635,34
635,34
650,57650,57
Mokytojas (mokytojas, vyr. mokytojas, metodininkas)
24/26
540,53
553,09
553,09
627,48602,38
Treneris
25/28
667,42
753,25
753,25
699,30649,35
Vyr. buhalterė, apskaitos darbuotoja
2
763,42
901,83
901,83
819,85819,85
Raštinės vedėja, sekretorius
2
535,05
624,91
624,91
624,91624,91
Vyr. auklėtojas, auklėtojas
8
624,92
638,06
638,06
660,77660,77
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reiklamas, bibliotekos vedėja
2
563,11
612,15
612,15
612,15612,15
Inžinierius kompiuterininkas, kineziterapeutė, bendrabučio administratorė, vairuotojas
4
435,44
486,34
486,34
486,34486,34
Naktinės auklės, darbininkas, kiemsargis, budėtojas, sandėlininkė, valytojos
20
380,00
400,00
400,00
400400