Gimnazijai vadovauja direktorė – Irma Abromaitienė

Pavaduotojos ugdymui – Irena Kneižienė, Brigita Mažonavičienė

Pavaduotojas sporto reikalams – Andrius Stočkus

Pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams – Vaidutis Bogušis

Gimnazijos profsąjungos pirmininkė: Zita Šimkuvienė

Gimnazijoje dirba 28 mokytojai, 28 treneriai, 1 socialinis pedagogas, 1 specialusis pedagogas, 1 bibliotekininkė, 8 bendrabučio auklėtojai, 29 aptarnaujančio personalo, 1 ugdymo karjerai specialistė.

Gimnazijos taryba – aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija, renkama trejiems metams. Ją sudaro: keturi gimnazijos mokytojai (treneriai), keturi tėvai (globėjai, rūpintojai), keturi gimnazijos mokiniai, vienas vietos bendruomenės atstovas. Gimnazijos taryba aprobuoja gimnazijos nuostatus, telkia gimnazijos bendruomenę, kuria jos strategiją, padeda gimnazijos administracijai tobulinti ugdymo aplinką, organizuoja tėvų materialinę paramą gimnazijai, dalyvauja svarstant finansų panaudojimo klausimus.

Gimnazijos tarybos sudėtis:

Tėvų atstovai Mokytojų atstovai Mokinių atstovai
Eugenijus Markulis (pirmininkė) Santa Račkauskienė (pavaduotoja) Ema Bružaitė
Marius Stoškus Sonata Karaškevičiūtė sekretorius Emilija Strupaitė
Vitalija Stoškevičienė Mindaugas Malinauskas Martynas Vaitkevičius
Rima Stočkienė Tatjana Veržbickaja Kajus Vizoris