Gimnazijai vadovauja direktorė – Irma Abromaitienė

Pavaduotojos ugdymui – Irena Kneižienė, Brigita Mažonavičienė

Pavaduotojas sporto reikalams – Andrius Stočkus

Pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams – Vaidutis Bogušis

Gimnazijos profsąjungos pirmininkė: Anelė Urbonienė

Gimnazijoje dirba 25 mokytojai, 25 treneriai, 1 socialinis pedagogas, 1 specialusis pedagogas, 1 bibliotekininkė, 9 bendrabučio auklėtojai, 24 aptarnaujančio personalo.

Gimnazijos taryba – aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija, renkama trejiems metams. Ją sudaro: keturi gimnazijos mokytojai (treneriai), keturi tėvai (globėjai, rūpintojai), keturi gimnazijos mokiniai, vienas vietos bendruomenės atstovas. Gimnazijos taryba aprobuoja gimnazijos nuostatus, telkia gimnazijos bendruomenę, kuria jos strategiją, padeda gimnazijos administracijai tobulinti ugdymo aplinką, organizuoja tėvų materialinę paramą gimnazijai, dalyvauja svarstant finansų panaudojimo klausimus.

Gimnazijos tarybos sudėtis:

Tėvų atstovai Mokytojų atstovai Mokinių atstovai Bendruomenės atstovas
Irina Babrauskienė (pirmininkė) Romualdas Vaičekauskas sekretorius Simona Sendrevičiūtė(pirmininkė) Stanislovas Daukša
Kęstutis Adomaitis (pavaduotojas) Žana Pečiulionienė Sofija Jozėnaitė
Audrius Daraškevičius Irena Tamošaitienė Deividas Puodžiūnas
Inga Janušauskienė Olimpija Zabulytė(pavaduotoja)