Gimnazijai vadovauja direktorė – Irma Abromaitienė
Pavaduotojos ugdymui – Irena Kneižienė, Brigita Mažonavičienė

Pavaduotojas ugdymui – Andrius Stočkus

Pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams – Vaidutis Bogušis

Gimnazijos profsąjungos pirmininkė: Zita Šimkuvienė 

Gimnazijoje dirba 28 mokytojai, 28 treneriai, 1 socialinis pedagogas, 1 specialusis pedagogas, 1 bibliotekininkas, 8 bendrabučio auklėtojai, 29 aptarnaujančio personalo, 1 profesinio orientavo konsultantas.

Gimnazijos taryba – aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija, renkama trejiems metams. Ją sudaro: keturi gimnazijos mokytojai (treneriai), keturi tėvai (globėjai, rūpintojai), keturi gimnazijos mokiniai, vienas vietos bendruomenės atstovas. Gimnazijos taryba aprobuoja gimnazijos nuostatus, telkia gimnazijos bendruomenę, kuria jos strategiją, padeda gimnazijos administracijai tobulinti ugdymo aplinką, organizuoja tėvų materialinę paramą gimnazijai, dalyvauja svarstant finansų panaudojimo klausimus.

Gimnazijos tarybos sudėtis:

 

Tėvų atstovai

 

 

Mokytojų atstovai

 

 

Mokinių atstovai

 

 

Eugenijus Markulis (pirmininkas)

 

 

Santa Račkauskienė (pavaduotoja)

 

 

Ema Bružaitė

 

 

Marius Stoškus

 

 

Sonata Vaišnorienė sekretorė

 

 

Emilija Strupaitė

 

 

Vitalija Stoškevičienė

 

 

Mindaugas Malinauskas

 

 

Martynas Vaitkevičius

 

 

Rima Stočkienė

 

 

Tatjana Veržbickaja