Gimnazijai vadovauja direktorius – Andrius Stočkus
Pavaduotojos ugdymui – Brigita Mažonavičienė, Irma Abromaitienė

Pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams – Vaidutis Bogušis

Gimnazijos profsąjungos pirmininkė: Zita Šimkuvienė

Gimnazijoje dirba 28 mokytojai, 28 treneriai, 1 socialinis pedagogas, 1 specialusis pedagogas, 1 bibliotekininkas, 8 bendrabučio auklėtojai, 29 aptarnaujančio personalo, 1 profesinio orientavo konsultantas.

Gimnazijos taryba – aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija, renkama trejiems metams. Ją sudaro: keturi gimnazijos mokytojai (treneriai), keturi tėvai (globėjai, rūpintojai), keturi gimnazijos mokiniai, vienas vietos bendruomenės atstovas. Gimnazijos taryba aprobuoja gimnazijos nuostatus, telkia gimnazijos bendruomenę, kuria jos strategiją, padeda gimnazijos administracijai tobulinti ugdymo aplinką, organizuoja tėvų materialinę paramą gimnazijai, dalyvauja svarstant finansų panaudojimo klausimus.

Gimnazijos tarybos sudėtis:

Tėvų atstovai

Mokytojų atstovai

Mokinių atstovai

Eugenijus Markulis (pirmininkas)

Santa Račkauskienė (pavaduotoja)

Ema Bružaitė

Marius Stoškus

Inga Makaravičienė sekretorė

Emilija Strupaitė

Vitalija Stoškevičienė

Mindaugas Malinauskas

Martynas Vaitkevičius

Rima Stočkienė

Tatjana Veržbickaja