Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis individualiai su karjeros specialiste  Kristina Rimšienė.

104 kabinetas, mob. tel. 862948698 ar el. pašto adresu k.rimsiene@sportogimnazija.lt

Darbo laikas

Savaitės dienos

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Darbo laikas

8.00-12.00

12.30-16.00

8.00-12.00

12.30-16.00

8.00-12.00

12.30-16.00

8.00-12.00

12.30-16.00

8.00-12.00

12.30-15.30

Pietų pertrauka

12.00-12.30

12.00-12.30

12.00-12.30

12.00-12.30

12.00-12.30

Netiesioginio darbo laikas

16.00-17.15

16.00-17.15

16.00-17.15

16.00-17.15

Career Education

You can ask for individual consultation with occupational guidance consultant – Kristina Rimšienė.

Room 104, tel. no. 862948698 or e-mail k.rimsiene@sportogimnazija.lt

Purpose of career services – to help consciously choose opportunities of education and employment, facilitate conditions to acquire career related competences, actively establish career (i.e. succession of lifelong learning, personal improvement of abilities important to society, self-expression and working experience)

Karjeros paslaugos apima:

 ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.

 • karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.

 karjeros konsultavimą – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

 Pagrindiniai dokumentai:

 Karjeros paslaugų tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t.y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką).

 Uždaviniai:

1.     Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.

2.     Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).

3.     Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas.

4.     Organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.

5.     Vykdyti mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupinį).

6.     Supažindinti su individualiu vidurinio ugdymo programos aprašu.

7.     Padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.

8.     Padėti apsispręsti dėl mokymosi, studijų, darbo, profesijos ar specialybės pasirinkimo.

9.     Supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur rasti profesinio informavimo, konsultavimo institucijas.

10.   Ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas. 

 Teikiamos paslaugos:

 Supažindinama su profesinio informavimo leidiniais;

 Teikiamos individualios bei grupėse konsultacijos, kuriose:

·         teikiama pagalba sprendžiant karjeros, mokymosi ir / ar asmenines problemas;

·         padedama priimti sprendimus, susijusius su karjeros ar mokymosi pasirinkimais;

·         padedama kelti mokymosi, karjeros ir / gyvenimo tikslus ir rasti adekvatų būdą juos įgyvendinti;

·         padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi (mokinio ugdymo plano suderinimas su mokinio karjeros planu, periodiniai planų aptarimai), švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų krypties, mokymosi formų rinkimasis) ir profesinės veiklos rinkimasi;

·         mokoma rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją; 

·         teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų, mokymo programomis; 

·         supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų, aukštųjų neuniversitetinių mokyklų pagrindines studijas, taisyklėmis; 

·         informuojama, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti, norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę; 

·         mokoma, kaip pildyti prašymą, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo metu; 

·         supažindinama su Šiauliuose veikiančiomis institucijomis, kurios teikia profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas (Šiaulių darbo biržos Jaunimo darbo centru, ŠU karjeros centru ir kt.); 

·         informuojama, kur galima mokytis, baigus 8 klasę ir I –II gimnazijos  klases; 

·         supažindinama su kintančiu darbo pasauliu; 

·         supažindinama su mokymosi visa gyvenimą galimybėmis; 

·         mokoma susidaryti karjeros planą; 

·         įvertinamos ir įsivertinamos karjeros kompetencijos.          

 Naudingos nuorodos:

           –          www.mukis.lt

 –          www.smm.aikos.lt

 –          www.mokslas.lt

 –          www.karjerosmokykla.lt

 –          www.euroguidance.lt

 –          www.kurstudijuoti.lt

 –          www.ldb.lt

 –          www.lamabpo.lt

 –          www.nrcg.lt

 –          www.ploteus.net

 –          www.kastu.lt

 –          www.egzaminai.lt

 –          www.svkc.lt

 –          aukštųjų mokyklų, profesinių mokymo įstaigų tinklapiais

 –        Profesinio orientavimo testas www.vtdko.lt/karjeroscentras/testas

 Taip pat:

·         teikiama informacija per tėvų susirinkimus;

·         individualiai konsultuojami tėvai kartu su vaikais;

·         padedama klasių vadovams vesti klasių valandėles;

·         organizuojami susitikimus su kitų mokymo įstaigų atstovais;

·         padedama organizuoti išvykas į Šiaulių darbo biržos Jaunimo darbo centrą, ŠU karjeros centrą ir kt.;

·         organizuojamos veiklinimo išvykos;

·         vedami  užsiėmimai, karjeros seminarai;

·         padedama mokiniams susidaryti portfolio;

·         ugdomos ir tobulinamos karjerai svarbiausios bendrosios kompetencijos.