Specialioji pedagogė Daina Baltutienė, el. paštas: d.baltutiene@sportogimnazija.lt

Specialiosios pedagogės darbo laikas:

Antradienį:

8.00 – 8.45

9.50 – 10.35

Trečiadienį:

8.00 – 8.45

8.55 – 9.40

9.50 – 10.35

10.45 – 11.30

12.35 – 13.20 (kas antra savaitė)

13.30 – 14.15

Specialiojo pedagogo veiklos turinys:

 • Teikia pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams;
 • Organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas dirbdamas klasėje, kuriose lavina sutrikusias funkcijas bei padeda išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus;
 • Dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbe, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus;
 • Konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti bendrąsias ugdymo programas, kaip teikti Švietimo pagalbą, atsižvelgiant į mokinių realų žinių lygį, sutrikusios funkcijos korekciją;
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus);
 • Tvarko specialiojo pedagogo dienyną, specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus;
 • Bendradarbiauja su mokytojais, klasių vadovais, sudarant pritaikytas programas.

Special needs educator – Daina Baltutienė,

Working hours:

Tuesday:

8.00 – 8.45

9.50 – 10.35

Wednesday:

8.00 – 8.45

8.55 – 9.40

9.50 – 10.35

10.45 – 11.30

12.35 – 13.20 (every two weeks)

13.30 – 14.15

Special needs educator‘s content of responsibilities:

 • Offers help to students with special needs;
 • Organises specialised practical work during lessons in order to improve functional issues and aid in learning the taught material; applies specialised work methods;
 • Participates in gymnasium’s Child Welfare Committee work, collects data about academic achievements of students with learning difficulties;
 • Consults teachers on how to apply teaching curriculum and how to provide educational help while considering the actual degree of students‘ knowledge and functional issue correction;
 • Provides methodological help to teachers, consults parents (guardians, caregivers);
 • Manages special needs educator‘s gradebook, documents relating to appointment of special pedagogical help;
 • Cooperates with teachers, class managers, participates in establishment of reform programmes.