Specialioji pedagogė Daina Baltutienė.

Specialiosios pedagogės darbo laikas:

Antradienį:
                 9.50-10.35
                 13.05-13.50 (kas antrą sav.)
                 14.00-14.45
Penktadienį:
                 8.00-8.45
                 8.55-9.40

Specialiojo pedagogo veiklos turinys:

  • Teikia pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams;
  • Organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose lavina sutrikusias funkcijas bei padeda išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus;
  • Dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbe, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus;
  • Konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti bendrąsias ugdymo programas, kaip teikti Švietimo pagalbą, atsižvelgiant į mokinių realų žinių lygį, sutrikusios funkcijos korekciją;
  • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus);
  • Tvarko specialiojo pedagogo dienyną, specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus;
  • Bendradarbiauja su mokytojais, klasių vadovais, sudarant individualizuotas ir pritaikytas programas.