Gimnazijos psichologė – Lina Ramonienė

Psichologinė pagalba teikiama 207 kab. ir el.paštu  l.ramoniene@sportogimnazija.lt bei Manodienynas.

Būtina išankstinė registracija elektroniniu paštu arba telefonu +370 6 866 2520.

Darbo laikas:

Antradienis: 8.00 -11.30 – 12.00 -15.30

Trečiadienis: 10.00 -11.30 – 12.00 – 17.00

Ketvirtadienis: 8.00 -11.30 – 12.00 -14.00

Pietų pertrauka(pirmadienis-ketvirtadienis) – 11.30-12.00

Pagrindinis psichologo veiklos tikslas – prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių  psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams, mokytojams, treneriams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis,  bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Mokyklos psichologo veikla:
1) konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, treneriais;
2) įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
3) psichologinis švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
4) psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (tyrimais), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas.

School‘s psychologist – Lina Ramonienė.

Working hours:

Days of week                     Consultation time

Tuesday                              8.00-11.30                          12.00-15.30

Wednesday                        8.00-11.30                          12.00-17.00

Thursday                            8.00-11.30                          12.00-15.30

Lunch break (Monday-Thursday)                                 11.30-12.00

The main purpose of psychologist – to strengthen students‘ psychological resistance and mental health by using preventative measures, to encourage establishment of safe and favourable school‘s learning environment, to help students, teachers, coaches and other employees of the educational institution to recover spiritual harmony, ability to live and learn, all in collaboration with students’ parents (guardians, caregivers).

Responsibilities of school‘s psychologist:

  • Consulting: establishing student‘s personality and learning problems, working with student and applying psychological consultation techniques, while collaborating with parents (guardians, caregivers), teachers, coaches;
  • Estimation: establishing student‘s personality and learning problems, abilities and difficulties, estimating student’s psychological well-being based on primary special learning needs evaluation;
  • Psychological education: educating students, parents (guardians, caregivers) and teachers on questions of child development, pedagogical and social psychology;
  • Prevention of psychological issues: establishing the need of psychological issue prevention (research), preparation and realisation of preventative means and programmes.

Psychological help can be received in room 207.

(E-mail: l.ramoniene@sportogimnazija.lt and Manodienynas)