Vaiko gerovės komisijos sudėtis

 1. B. Mažonavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, VGK pirmininkė
 2. I. Tamošaitienė, socialinė pedagogė
 3. D. Baltutienė, spec. pedagogė
 4. L. Ramonienė, psichologė
 5. I. Vaitkė, istorijos mokytoja
 6. R. Razmaitė, trenerė
 7. Z. Šimkuvienė, matematikos mokytoja
 8. S. Račkauskienė, matematikos mokytoja, VGK sekretorė

Tikslas

Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą.

Uždaviniai

 • Vertinti gimnazijos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą.
 • Analizuoti vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis.
 • Rūpintis, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu gimnazijoje ir bendrabutyje.
 • Spręsti mokinių lankomumo problemas.
 • Spręsti elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus.
 • Bendradarbiauti su gimnazijos bendruomene, esant reikalui kreiptis pagalbos į kitas institucijas.
 • Teikti rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams).
 • Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais, organizuoti šviečiamąsias paskaitas.

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai organizuojami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per du mėnesius.