Dėl koronaviruso (COVID-19) prašymai dėl priėmimo į mokyklą priimami tik elektroniniu paštu: ssportogimnazija@gmail.com

 

Dėl koronaviruso( COVID-19) priėmimas į mokyklą/atranka į 8 kl., I ir III gimn. klases vykdoma iki gegužės 8 d. be fizinio pajėgumo testavimo, remiantis gautais dokumentais.

 

 

 

Dėl priėmimo į Gimnaziją pateikiami šie dokumentai:

 

 

 

1. prašymas (už vaiką iki 14 metų pateikia tėvai (globėjai), nuo 14 metų pateikia vaikas, turintis tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą (prašymo forma pateikiama Gimnazijos interneto svetainėje);

 

2. mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;

 

3. pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

 

4. sporto medicinos centro pažyma F-068/a;

 

5. sveikatos būklės klausimynas (klausimynas pateikiamas Gimnazijos interneto svetainėje);

 

6. nacionalinės sporto šakos federacijos raštas;

 

7. įgyto išsilavinimo pažymėjimas;

 

8. mokymosi pasiekimų pažymėjimas;

 

9. pažyma apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje (atvykstantys mokslo metų eigoje).

 

 

 

Apie į priimamų mokinių sąrašą įtrauktus, neįtrauktus ar paliktus rezerviniame sąraše mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) informuosime prašyme nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 15 d.

 

Ugdymo procesas nuotoliniu būdu prasideda 2020-03-30 dieną.

Nuo 2020-03-16 iki 2020-04-27 dienos sporto salė nedirbs.

Treniruotės, sporto varžybos nevyks.

Mokomoji medžiaga ir visa reikiama informacija pateikiama per el. dienyną www.manodienynas.lt , Gimnazijos interneto svetainėje www.sportogimnazija.lt .

Nuotolinis mokymas organizuojamas vadovaujantis Gimnazijos direktoriaus patvirtintu „Nuotolinio mokymo tvarkos aprašu“.

Nuo 2020 m. kovo 30 d. mokiniai kiekvieną dieną privalo:  jungtis prie el. dienyno ir susipažinti su ten teikiama informacija;

 visada žinute atsakyti informacijos siuntėjui, kad gavo pranešimą;

 laikytis mokytojų paskirtų užduočių atlikimo reikalavimų ir terminų;

 kiekvieną dieną pildyti savirefleksijos anketas;

Mokinys, neužpildęs savirefleksijos anketos, laikomas nedalyvavusiu dienos ugdymo procese.

Aktualiausia informacija skelbiama: Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto tinklalapio specialiame skyrelyje https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso. 

PAGALBA MOKINIUI NUOTOLINIO MOKYMOSI LAIKOTARPIU:

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS IRENOS TAMOŠAITIENĖS KONSULTACIJŲ LAIKAS:

Pirmadieniais – penktadieniais 9.00 – 14.00 val.

El.paštas: tamosait@gmail.com

Tel.: 868482644

Messenger Irena Tamošaitienė

konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, trenerius.

PAGALBA MOKINIUI NUOTOLINIO MOKYMOSI LAIKOTARPIU:

IKT KOORDINATORĖS SANTOS RAČKAUSKIENĖS:

El.paštas: santa.rackauskiene@gmail.com

Tel.: 861022178

PAGALBA MOKINIUI NUOTOLINIO MOKYMOSI LAIKOTARPIU:

SPEC. PEDAGOGĖS DAINOS BALTUTIENĖS KONSULTACIJŲ LAIKAS:

KETVIRTADIENIAIS

El.paštas:  dbaltutiene@gmail.com

konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, trenerius.

Gyventojų dėmesiui: pradeda veikti Koronos karštoji linija 1808

Šiais mokslo metais pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP) dešimtokams ir nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) nevyks.

Dešimtokams bus pasiūlyta savarankiškai atlikti PUPP lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos užduotis nuotoliniu būdu ir įsivertinti savo pasiekimus.